Sáng ngày 26/03/2020 đơn vị trường MN Bình Chuẩn tham gia tập huấn xử lý ho, sốt....trên ứng dụng meet